Øyene Knivlag ble konstituert den 27/1-2016 på Fagertun.kniv

Knivlaget skal inngå som en naturlig del av den nye smia som bygges i disse dager. Fremdriften av bygget kan følges på facebook der det stadig legges ut nye bilder.

Styret i Knivlaget er:

Leder: Ann Helen Biseth

Styremedlemmer: 

Bjørn Liverød

Bjørn Isaksen

Knut Kalvøy

Kåre Egtvedt

vara: Ragnar Gunnarsen

Regnskapskontrollør: Tore Berge

Valgkomitée: Ragnar Gunnarsen, Jan Benny Johnnessen

 

Årskontingent er satt til 300 kr for 2016.

 

Vedtekter:

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Øyene Knivlag og ble stiftet 27. januar 2016

 § 2. Formål

Øyene Knivlag formål er:

 • Øke interessen for knivkultur
 • Bygge kunnskap om gamle knivtradisjoner
 • Arrangere kniv- og smikurs
 • Gi tilbud til de som har interesse for å lære om, lage og bruke kniv.
 • Skape sosialt engasjement
 • Skape et nært samarbeid til Nøtterøy historielag og Stiftelsen Fagertun

§ 3. Juridisk person

Øyene Knivlag er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemmer

Enhver kan bli medlem i Øyene Knivlag.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i Øyene Knivlag.

§ 6. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Årskontingent i Øyene Knivlag for 2016 settes til kr.300.

§ 7. Årsmøte

Årsmøtet, skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest en uke før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 8. Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valg foregår skriftlig dersom dette kreves.

§ 9. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Behandle årsmelding
 2. Behandle regnskap i revidert stand
 3. Behandle innkomne forslag
 4. Fastsette kontingent
 5. Vedta budsjett
 6. Velge:
  • a) Leder
  • b) Styremedlemmer og varamedlemmer
  • c) Regnskapskontrollør
  • d) Valgkomité, 2 medlemmer

§ 10. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 11. Styret

Årsmøtet velger styret. Øyene Knivlag ledes av et styre på minimum 5 medlemmer. Styremedlemmer velges for fortrinnsvis 2 år av gangen. Styremedlemmenes funksjonstid skal reguleres slik at det sikres kontinuitet i styret. Ved første gangs valg skal 3 av styremedlemmene velges for 1 år.

Styreformann velges direkte, forøvrig konstituerer styret seg selv til forskjellige funksjoner og oppgaver. Styremøte holdes minimum 4 ganger pr år.

§ 12. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 13. Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av Øyene Knivlag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall , innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse overdras Stiftelsen Fagertun .

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Siste fra facebook

Øyene Knivlag

Knivmaking er et allsidig håndverk og en spennende hobby. Knivmakerhåndverket er en teknikk som faller inn under det som kalles: «vår immaterielle kulturarv». Det betyr at knivmaking ligger innenfor en gruppe «små håndverksfag», som er rødlistet og viktig for vårt «kulturelle uttrykk». Allsidigheten i knivmakerhåndverket består av; å smi knivblader, sy slirer og lage knivskaft av treemner og ulike andre materialer. Knivmakerhåndtverket faller således innenfor flere ulike fagområder, som; smifaget, lærarbeid, formgiving, trearbeid, sølvarbeid og mange fler. Øyene Knivlag vil jobbe for å øke interessen for lokal knivkultur og bygge og spre kunnskap om gamle knivtradisjoner. Vi har som mål å arrangere kurs i å smi knivblader, lage kniver, sy slirer og annet med relevans til knivmaking. Vi har som mål å bygge og spre kunnskap om gamle knivtradisjoner og knivmaking, og vi ønsker å ha spesielt fokus på unge mennesker. Vi ønsker å skape sosialt engasjement til de som har interesse for å lære om, lage og bruke kniv. Når Smie og verksted er ferdig på Fagertun vil medlemmer få tilgang til smie og verksted. Opplæring i faget og i sikkerhet vil være nødvendig. Alle er velkomne som medlemmer og medlemskontigent er kr 300,- for 2016. Innmelding kan gjøres ved å sende en melding til leder Ann Helen Biseth.
Ann Helen Biseth
Ann Helen Biseth09/13/2017 @ 20:10
I Øyene Knivlag har vi nå hatt våre første kurs i knivmaking og sying av slire. Bildet fra slirekurset viser Ivrige kursdeltakere: Tom Krogstad, Kjell Hamer, Jan Benny Johannessen og Tor Nordve. Instruktører i sying av slire: Ann Helen Biseth og Bjørn Isaksen (Bjørn var ikke tilstede da bildet ble tatt)
Tore Berge
Tore Berge07/23/2017 @ 20:39
Vigdis Kittang Ramstad
Vigdis Kittang Ramstad04/06/2017 @ 23:42
Det er flott å se smiehuset blir brukt av både unge, eldre, kvinner, menn.
Vigdis Kittang Ramstad
Vigdis Kittang Ramstad04/06/2017 @ 23:39
Gøy å smi.
Vigdis Kittang Ramstad
Kristin Hjelmeseth Tingvoll
Kristin Hjelmeseth Tingvoll02/02/2017 @ 23:22
Har du, eller kjenner du noen som har lyst til å smi? Dette er et tilbud til barn og unge som kunne tenke seg å smi på Fagertun på Nøtterøy. Ta kontakt hvis du har lyst, dette er supergøy 🙂

Del gjerne !
Ann Helen Biseth
Ann Helen Biseth02/01/2017 @ 14:21
Årsmøte i Øyene Knivlag avholdes 22. februar 2017, kl. 1800.
Sted: Låven på Fagertun.
Vigdis Kittang Ramstad
Vigdis Kittang Ramstad01/01/2017 @ 13:57
Nøtterøy husflidslag ønsker dere godt nytt år