Mellem-Bolærens Venner

Mellem-Bolæren er den midterste og største av de tre øyene i Bolær-arkipelet. Av de tre øyene er det den som er minst skjemmet av militær virksomhet. Relativt uberørt natur gjør den til en av juvelene i Færder nasjonalpark. Ruvende gravrøyser vitner om en lang historie som omfatter strandsittersteder, grevens fritidsbolig, krigsfangeleir fra andre verdenskrig og et kulturlandskap med et mangfold av blomster, trær og innsekter.

Øya tilhørte Jarlsberg grevskap og var befolket av leilendinger fra midten av 1600-tallet. I 1916 ble øya ekspropriert av forsvaret og var en del av Ytre Oslofjord befestninger helt fram til 2004. Under siste krig var det tyskerne som huserte på øya. Men da forsvaret forlot den i 2004, ble den kjøpt av Nøtterøy kommune og har siden vært et meget populært turmål for allmenheten.mellom bolærne

Bygningene på øya var i en stand som de fleste ville karakterisere som hinsides redning, da forsvaret trakk seg ut. Mange av husene på de to gamle leilendingsbrukene (strandsitterstedene), var nærmest uten tak, og skogen hadde tatt igjen det som var av innmark og vokste tett innpå husveggene. Den prektige Grevestuen var også i ferd med å forfalle.

Nøtterøy Historielag ble oppmerksomme på hvilke kulturverdier som var i ferd med å forvitre for alltid, og arrangerte fra 1997 dugnader for å sikre bygningene mot ytterligere forfall. Dugnadsgjengen konstituerte seg i 2005 som “Mellem-Bolærens venner” og startet arbeidet med å restaurere bygninger og kulturlandskap. 20 mål med “svartlistet” granskog som før hadde vært innmark, ble hugget og for en stor del, omdannet til restaureringsmaterialer på eget, mobilt sagbruk.

I 2001 startet restaureringen av strandsitterstedet Nordre Jensesund. og i 2005 var arbeidet ferdig, med tun og fire bygninger, tidsriktig innredet. To år senere var også Vestre Rydningen (Rønningen) gjenoppstått i sin opprinnelige prakt og kunne tas i bruk som kystledhytte. Grevestuen var ferdig restaurert i 2011 og gir en fin kontrast til de mer beskjedne leilendingsbrukene. Med Grevinneparken og stranden er den et attraktivt utfartsmål i Nasjonalparken.

For arbeidet fikk Mellem-Bolærens venner Nøtterøy kommunes kulturpris i 2007 og Fortidsminneforeningens vernepris i 2009.

Men Mellem-Bolærens venner nøyer seg ikke med bare å sette i stand bygninger. Nye brygger og vedlikeholdte stier letter adkomsten til øya og kulturminnene. Gravrøyser og krigsfangeleir er ryddet fram og kulturlandskapet med slåtteenger, tun og innmark holdes ved like, slik at øya kan oppleves slik den var da skjærgårdsfolket levde sine liv her ute. I fremtiden vil nok vedlikehold av alt dette prege vennenes arbeid på øya, men også formidling av historien i form av guidede turer og besøk av skoleelever med “Kulturell skolesekk”.

Mellem-Bolærens venner er gamle karer (gjennomsnittsalder 75), men rekruttering av nye medlemmer har hittil ikke bydd på problemer. Gjengen har også engasjert seg inne på Nøtterøy med flytting av verneverdige bygninger til bygdetunet – Fagertun.

Guiding og utleie

GUIDING (inntil 3 timer):

Grunnpris (for inntil 12 pers.) kr. 1000 for mer enn 12 personer: kr. 100 pr. pers.

Skoleklasser guides gratis dersom MBV har kapasitet til det.

For større grupper kan prisen diskuteres.

 

GREVESTUEN (Ikke overnatting) Kapasitet ca. 25 pers.

Fredag og lørdag – kr. 1500 pr. dag + vask kr. 600

Andre ukedager – kr. 800 pr. dag + vask kr 600

 

NORDRE JENSESUND Kapasitet ca. 12 pers.

Fredag og lørdag – kr. 800 pr. dag + vask kr. 400

Andre ukedager – kr. 500 pr. dag + vask kr. 400

 

Guiding og utleie administreres av MELLEM-BOLÆRENS VENNER (MBV).

 

KONTAKT

Ragnar Gunnarsen    975 91053   e-post:  ragnargunnarsen@live.no