Stiftelsen Fagertun forvalter bygninger og tomtegrunn på Nøtterøy bygdetun, Fagertun. Nøtterøy Historielag og daværende Nøtterøy kommune etablerte stiftelsen 6.8.1993.

Stiftelsens styre:

Stein Engh (Nøtterøy Historielag), leder (92 85 89 88 – steinenghs@gmail.com)

Harald Bakke (Nøtterøy Historielag)

Sven Erik Tholander (Nøtterøy Historielag)

Arne Steinsbø (Færder kommune)

Jorunn Midthun (Færder kommune)                                                                                                                                                                                                             

Varamedlemmer:

Olav Tofte Larssen (Nøtterøy Historielag)

Tor Gervin (Nøtterøy Historielag)

Anne M. Lillelien Porter (Nøtterøy Historielag)

Runar Brekkhus (Færder kommune)

Rolf Ekenes (Færder kommune)

Vedtekter:

§ 1: GRUNNLAG
Stiftelsen Fagertun er opprettet av Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag.

§ 2: FORMÅL
Formålet er

 • å bevare eiendommen «Fagertun» i mest mulig opprinnelig stand.
 • å etablere, drive og videreutvikle et lokalhistorisk senter/bygdetun.

§ 3: KAPITAL
Stiftelsen har en grunnkapital på kr. 2.000.000 som består av bygningene på eiendommen «Fagertun», går. 8 bnr. 25 (225) i Nøtterøy kommune.

§ 4: STYRE
Stiftelsen ledes av et styre på fem personer med varamedlemmer.
Styremedlemmene oppnevnes slik:

 • to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Nøtterøy kommune.
 • tre medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Nøtterøy Historielag.
  Styret konstituerer seg selv. Leder velges for to år.
  Funksjonstiden er to år. Halvparten velges annet hvert år.

§ 5: STYRETS OPPGAVER
Styret skal –

 • forvalte stiftelsens bygninger, øvrige eiendeler, økonomiske midler samt bruksrettigheter.
 • innen 15. desember hvert år vedta budsjett og handlingsprogram.
 • fastsette regler for bruk av bygningene og området.
 • gi instruks for personer som engasjeres til spesielle oppgaver.
 • sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, dens inntekter og utgifter og føre inventarliste. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang.
 • kan gi en person fullmakt til å foreta økonomiske disposisjoner innenfor vedtatte rammer.

§ 6: PROKURA
Stiftelsen forpliktes rettslig ved underskrift av styrets formann og ett styremedlem.

§ 7: OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE

§ 8: REVISJON
Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 9 BRANN MV
Styret skal fullverdiforsikre bygningene. Dersom de skulle bli ødelagt, må styret vurdere gjenoppbygging på grunnlag av formålsparagrafen. Forsikringsbeløpet for fast eiendom (bygningene) tilfaller da stiftelsen. Hvis styret finner ut at formålet ikke lenger lar seg realisere, anvendes

§ 10 OMDANNING
Styret kan omdanne og oppløse stiftelsen innenfor de rammene som er gitt i stiftelseslovens §34 og §35.
Hvis styret med samtykke av Fylkesmannen i Vestfold oppløses stiftelsen, skal styret i samarbeid med Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag søke å tilgodese andre kulturformål. Styret fordeler verdiene i boet til stifteren.
Hvis stifterne er uenige i styrets fordeling, skal Fylkesmannen ta den endelige avgjørelsen.

§ 11: ENDRING AV VEDTEKTENE
Styret kan med samtykke av kommunen og historielaget endre disse vedtektene innenfor de rammer som er gitt i Stiftelsesloven.

7.7.1993 – nye vedtekter 26.3.1999.. – revidert 19.11.2015

Avtale:

Nøtterøy kommune og Stiftelsen Fagertun inngår denne avtale om eiendommen ‘Fagertun, g.nr.8, b.nr. 225 i Nøtterøy:

 1. Eiendomsretten til bygningene overdras vederlagsfritt til stiftelsen FAGERTUN og omfatter våningshus, låve, bryggerhus og stabbur.
 2. Kommunen beholder eiendomsretten til arealet, men stiftelsen gis bruksrett over området g.nr. 8, b.nr. 225.
  Bruksretten er vederlagsfri.
  Stiftelsen må finne seg i at det føres frem over parsellen ny adkomstvei i hht. stadfestede reguleringsplaner, kraft og telefonledning, vann- og kloakkledninger som kommunen bestemmer og at det blir gitt adgang til vedlikehold av disse.
 3. Stiftelsen disponerer ‘Fagertun’ til virksomhet som er nedfelt i stiftelsens formålsparagraf.
 4. Alle eksteriørmessige forandringer på bygningene skal godkjennes av bygningsmyndighetene.
 5. Utgiftene i forbindelse med overdragelse av bygningene til stiftelsen dekkes av stiftelsen.

Nøtterøy, den. 1993.

For stiftelsen Fagertun: For Nøtterøy kommune:

Terje Fr. Gulbrandsen