§ 1 FORMÅL

Nøtterøy Historielag skal være et forum for historisk interesserte personer. Laget skal arbeide for å utvikle og styrke den historiske interessen på Nøtterøy.
Historielaget skal medvirke til å verne om vår kulturarv og våre fortidsminner.

§ 2 ÅRSMØTET

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.
Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og to representanter til å underskrive protokollen
3. Beretninger
4. Regnskap med revisjonsrapport
5. Fastsettelse av kontingent
6. Innkomne forslag
7. Valg
Årsmøtet foretar følgende valg:
1. Leder – for to år
2. Styremedlemmer for to år. Halvparten er på valg hvert år.
3. Revisor – for to år
4. Styret innstiller en valgkomite på 3 medlemmer for 1. år. Et medlem tar gjenvalg hvert år og fungerer i 2 år for den nødvendige kontinuitet

§ 3 STYRET

Styret består av leder og mellom 6 og 8 styremedlemmer. Styret utpeker selv nestleder, kasserer og sekretær. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene har møtt.

§ 4 VEDTEKTENE

Disse vedtektene er vedtatt i årsmøtet og kan bare endres i dette forum. Det kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende for å foreta vedtektsendringer. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles dersom styret eller 1/4 av medlemmene ved siste årsmøte krever det.

§ 5 OPPLØSNING

Oppløsning av Nøtterøy Historielag kan bare skje i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 2/3 av de tilstedeværende må stemme for. Ved oppløsning tilfaller lagets midler Nøtterøy kommune, som tar vare på disse i fem år eller inntil historielaget igjen opprettes med kommunestyrets godkjennelse.

Revidert årsmøte 11 februar 2015.