Alt vel ”paa Nøterø”

posted in: Politisk historie | 0

Av Asbjørn Øvrebø (Njotarøy 2008)

Tinghaug før påbyggingen i 1953. Maleri tilhørende Nøtterøy Historielag. Ukjent kunstner. (Foto: Svein Hermansen)

Nøtterøy kommunes situasjon for 80 år siden

I dag snakkes det om kommunal armod og alminnelig velstand ute blant folk flest. Motsatt var det for 80 år siden. I hvert fall på Nøtterøy, skal man dømme etter den nesegruse beundring for kommunen som Tønsbergs Blads medarbeider legger for dagen i et helsides intervju i avisen 18. oktober 1928 med det han betegner som ”fremtrædende mænd paa Nøterø”.

De ”fremtrædende mænd” han har intervjuet, er ordfører og doktor E. Jespersen, viceordfører og lærer Wille og formannskapssekretær og kirkesanger M. Andersen. Kommuneingeniør Røed er også velvillig til stede med nødvendige opplysninger.

Allerede i inngangsspørsmålet røper journalisten sitt utgangspunkt for intervjuet. Her er det ikke tale om gravende journalistikk for å avdekke kritikkverdige forhold. Mellomtitlene er satt til for anledningen. Vi gjengir intervjuet i den tids språkdrakt:

Spesiell budsjettpolitikk

– Det er vel overflødig at spørre om Nøterø kommunes økonomiske stilling er god?
– Det skulle vel nesten være overflødig, svarer dr. Jespersen med et lunt smil – et smil som gjenspeiler sig hos de tre andre herrer.
– De har ikke hat noget stræv med at trykke budgettet nedover for at lette skattetrykket?
– Aanei, det vet De vel. Skatøren her ute har i lange tider været konstant 5 procent. For mange aar siden var den visst noget omkr. 3 pct., men saa besluttet herredstyret engang at holde den i 5, og sammenlignet med landets øvrige kommuner skulde jo ikke det være nogen særlig tung skattebyrde paa vor kommunes indvaanere.
– Det vil altsaa si, at skatøren her i Nøterø ikke er et resultat av budgettets størrelse?
– Netop. Vi kan vel si, at vi her gaar den omvendte vei av, hva der gjøres i alle andre kommuner. Naar ligningsresultatet foreligger, regner vi ut, hva vore 5 procent skat vil indbringe os, og derefter sætter vi op vort budget.
– Og hvorledes har så budgettet stillet sig i de tre siste aar?
– Det har gaat en del nedover. For 1926–27 var den samlede utligningssum 896.600 kroner, for 1927–28 865.000 kroner, og for inneværende budgetaar 802.375 kroner.
– I en saa velstillet kommune er der vel ikke tale om store skatterestancer?
– Nei, paa det omraade maa vi si, at vi staar fint. De samlede restancer er pr. 30. juni iaar bare 54.960 kroner
– Nøterø er jo en god skatyder for staten?
– Ja, som Tønsbergs Blad kunne meddele forleden, betaler vi i indeværende budgetaar ca. 60 procent av alle landkommunenes statsskatt i Vestfold fylke. Tidligere om aarene har vi betalt vel 50 procent av den samlede statsskatt fra Vestfoldbygdene.

Ingen gjeld

Følgende replikkveksling forteller også litt om journalistens beundring og aktelse for ”de fremtrædende mænd” som han intervjuer:

– Kommunens gjæld?
– Er nul komma nul nul.
– Misundelsesværdige kommune!
– De kan saa si.
– Elektricitetsverket er jo mange bygders store smertensbarn. Hvorledes er det her?
– Vort verk er helt gjældfrit. Kommunen har betalt det; det kostet ca. en million kroner, men er nu nedskrevet til 600.000.

Forsorg og nødsarbeid

Men så kommer det litt som antyder at velstanden ikke var helt jevnt fordelt på Nøtterøy, og at den kommunale velstand ikke avspeilet den økonomiske situasjonen ute i befolkningen:

– Men forsorgsutgifter har dere vel?
– Ja, og ikke saa smaa heller. De var i 1926– 27 90.000 kroner, i 1927–28 85.000 kroner og for inneværende budgetaar er de opført med 95.000 kroner. I 1927–28 var der dessuten en overskridelse paa omkring 33.000 kroner, saa da medgikk der altsaa 118.000 kroner paa denne post. Og foruten forsorgsvæsenet har vi hat et ganske omfattende nødsarbeide, som i 1927–28 slukte ca. 120.000 kroner. Det er saaledes ingensomhelst grund for socialist-kommunistene til at skrike op og klage over, at vi ikke gjør noget for de uheldig stillede i vor kommune. Før jul i fjor hadde kommunen 135 mand i arbeide, av disse var de 100 tat ind som nødsarbeidere. Vi har jo en del faste kommunearbeidere her.

Penger på bok

– En kommune som Nøterø kan vel ogsaa glæde sig over at ha adskillige aktiva?
– Aajo, vi kan da det. Vi har et saakaldt fast fond, som nu er paa en halv million kroner. Det røres ikke, men vi har anledning til at benytte rentene til at lette budgettet, hvis det skulle bli nødvendig, men hittil har vi ikke brukt noget av rentene. Vi har klart os uten. Saa har vi ikke saa litet staaende paa bok i Nøterø Sparebank. I alt viser kommunens status paa aktivasiden et beløp paa 846.000 kroner, mens vor gjæld, som sagt, er 0.

Skolebygging

Et område synes prioritert, og det er bygging av nye skoler. Det virker som om den desentraliserte skolestruktur som hittil har preget Nøtterøy hadde sin begynnelse da. Man merker seg at kommunen til og med bygde ny skole på Bolærne:
– Har kommunen nogen byggeforetagender i gang nu?
– Vi har avsat 130.000 kroner til en ny skolebygning i herredets indre del, i Havebyen, og grundarbeidene er nu utbudt på anbud. Det er Grindløkkens skole, som faar 6 klasseværelser, gymnastiksal, sløidværelse og vaktmestebolig. Den skal være færdig til neste skoleaars begyndelse, og kommer til at koste ca. 150.000 kroner. Dessuten er vi netop færdig med Bergan skole, som ogsaa har 6 klasseværelser, gymnastiksal, sløid m. m. Den har centraloppvarming og er ellers fuldt moderne indredet.
– Og skolevæsenet for øvrig? – Vi har i alt 9 folkeskolebygninger, medregnet en liten paa Bolærne, som før hadde omgangsskole, men nu har faat fast skole. Videre har vi kommunal middelskole med statstilskud, den har ca. 80 elever. Vi har ogsaa fortsættelsesskole.
– Hvor meget brukes til skolevæsenet?
– Paa aarets budget er opført i alt 136.575 kroner, derav til folkeskolen 112.000, til middelskolen 21.500 og til fortsættelsesskolen 3.075 kroner. Nu staar Torød for tur til at faa ny skolebygning, og vi har allerede paa indeværende budget avsatt litt til det.

Ordfører og doktor Edvard Martin Jespersen. (Foto utlånt av Bjarne Jespersen)
Sosialistisk-kommunistisk

Vi merker oss at opposisjonen ikke kalles Arbeiderparti eller sosialdemokrati, men sosialistisk- kommunistisk. Men det antydes at sparepolitikken, som over alt var herskende i 1920 – 1930-årene, er kritisert av opposisjonen også på Nøtterøy:

– Husker vi ikke feil, har der fra sosialistisk-kommunistisk hold været anket over store besparelser paa budgettet for 1927–28?
– Vi hadde riktignok et nettooverskud paa forrige aars budget paa ikke mindre enn 162.000 kroner, men det er væsentlig innkommet ved at vi har faat mer indtækter end vi hadde budgettert.

Et immigrasjonsland

– Her har jo været en sterk befolkningstilvekst med derav følgende byggevirksomhet i de senere aar?
– Nøterø har nu over 10.000 indbyggere. I 1895, da jeg nedsatte mig her som praktiserende lege, sier hr. Jespersen, var tallet 4500.
– Og da jeg kom hertil for 10 år siden, var her vel 7000 indbyggere, bemerker kommuneingeniør Røed.
– Nøterø er altså et immigrationsland?
– Ja. Men den store indflytning er naturligvis ikke bare av det gode for kommunen. Det viser jo bl. a. de store utgifter til forsorgsvæsenet og nødsarbeidet. Dertil kommer de svære utgifter til veier, skoler, kloak- og vandvæsen m. v. Endnu er vor kommune meget heldig stillet økonomisk, men vises der ikke forsiktighet, saa kan det gaa her som i Oslos nabokommune Aker. Der var jo også i sin tid et ”skatteparadis” som lokket til stor indflytning fra Oslo og andre kommuner, men der tok herligheten slut, og nu er skatteprocenten adskillig større i Aker end i Oslo. Det kan gaa saan her paa Nøterø ogsaa.

Næringslivet

– Hvilken næringsgren har den største betydning for kommunens økonomi?
– I de gode aar var det i første række skibsfarten. Vi har bl. a. Wilhelmsens store rederibedrift. Men skibsfarten har jo ligget adskillig nede i de senere aar. Nu er det vel litt lysning igjen, men det er allikevel hvalfangsten vi nu flyter paa. Skulde den en god dag skuffe, saa kan vi nok komme til at føle det, og da kan der komme til at ske en mindre behagelig ændring i kommunens økonomiske stilling.
– Er her nogen industri av betydning?
– Litt er her jo. I denne forbindelse kan det være av interesse at omtale, at kommunen har en bedrift: Lofterød mølle og sag og torvstrøfabrik. Den blev i sin tid sat i drift av Nøterø andelslag med støtte av kommunen, men det gik slik, at vi fandt det beste at overta den selv, og nu gaar den bra, ikke minst takket være en dyktig ledelse. Det bør ogsaa pointeres, at kommunen har git bedriftens leder meget frie hender. Vi eier snart hele anlegget gjældfrit.
– Spiller landligger-invasionen om sommeren nogen økonomisk betydning?
– Her har været slet ikke saa faa landliggere i de siste 3–4 aar, men det spiller neppe saa stor betydning for vor kommune som landliggerne spiller for Tjømø.

Arbeiderparti med liten a

Når temaet blir partipolitikk, legger journalisten ikke skjul på i hvilken retning hans egne og avisens meninger går. Legg merke til at Arbeiderpartiet skrives med liten a, mens de øvrige partiers navn har fått stor forbokstav:

– Saa kommer vi da tilslut til den partipolitiske stilling i herredstyret?
– Partistillingen er ikke politisk. Riktignok har vi nu officielt en arbeider- og smaabrukerrepresentant, men vi kan vel si om ham, at han er god nok borgerlig.
– Hvor mange lister er der til valget iaar?
– Tre. Det borgerlige samlingsparti, De frie vælgere og arbeiderpartiet. Det siste arbeider denne gang meget ivrig, og det har vel kanskje utsikt til at faa frem en eller nogen flere av sine folk, hvis ikke vi borgerlige gjør en kraftanstrengelse for at holde dem ute eller ialfald for at reducere deres antal. Nogen avgjørende politisk indflydelse kommer de jo ikke til at faa, men med de økonomiske retningslinjer, som arbeiderpartiet har trukket op, vil det allikevel være best, hvis man kan holde det utenfor herredstyret.

Vandvæsenet

Hva blir det nye herredstyrets største opgave?
– Det blir vel at faa vandvæsenet i orden. Det blir ingen let opgave, men der maa skaffes en løsning. I Havebyen har vi skaffet vand ved diamantboringer. Ved elektriske pumper bringes vandet op i et stort basæng oppe på toppen ved Havebyen. Vi har fire borehuller der. Dessuten har vi tre borehuller andre steder. Vandtilførselen fra disse hul varierer fra 500 til 9000 timeliter pr. borehul. Det gikk længe bra, men i de siste maaneder er det begynt at svikte; det kan jo være den tørre sommer og høst som har gjort nogent til denne svigt, men det er vel ikke saa sikkert. Og det blir altsaa en stor opgave for det kommende herredstyret, hvorledes der skal skaffes vand.

Alt vel ”paa Nøterø”

Og så kommer avisens medarbeider med den store, journalistiske sluttreplikk:
Stort mer skulde der ikke være at spørre om for Nøterøs vedkommende.

Men før han går får han under det han beskriver som ”ordførerens elskværdige førerskap” en omvisning i kommunehuset, det vi nå kaller Gamle Tinghaug. Igjen blir han fra seg av beundring, han beskriver det nærmest som en blanding av et eventyrslott og et gresk tempel, med søyler og saler og alt som hører til.
”Flottere og mer stilfulde kommunelokaler finder vi nok ikke her tillands,” konkluderer han.

Follow Asbjørn Øvrebø:

f. 1942 i Ølen, oppvekst i Sandnes, bor på Nøtterøy, pensjonist. Arbeidet som journalist i Dagbladet Rogaland, i Samhold (Gjøvik) og Tønsbergs Blad fra 1986 til 2006. Hadde der ansvar for Nøtterøy i mange år.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.