Fornminner i Nøtterøy

posted in: Arkeologi, fornminner | 0

Thore Holm: (publisert første gang i Njotarøy 1987)

En forutsetning for at kommunen skal kunne verne om sine kulturminner på en tilfredsstillende måte er at man er klar over hvilke kulturminner som finnes innenfor kommunens grenser. Et skikkelig grunnlagsmateriale kan bare skaffes gjennom registreringer, og det henvises i denne forbindelse til De arkeologiske museers registreringstjeneste, 1971. Registreringene er på ny forelagt Universitetets oldsaksamling i forbindelse med revisjon av Nøtterøy generalplan, og kartvedlegget er ajourført i henhold til oldsaksamlingens siste oppgaver.

Sjølyst

Gravrøys på Ormø. Bilde lånt av vallohistorie.no

Under registreringen i 1970 tok man med en gravhaug på Sjølyst gnr. 3 bnr. 5. Under kontroller foretatt i 1982 og 1983 har oldsaksamlingen revurdert registreringen av denne haugen. Oldsaksamlingen mener det ikke dreier seg om en gravhaug.

De tre gravrøysene på Ormø

er avmerket på siste utgave av økonomisk kartverk, og er også tatt med i forslag til revidert generalplan for Nøtterøy. Disse gravrøyser var tidligere ikke registrert.

På Vardås

var det i registreringen fra 1971 tatt med en rundrøys ca. 75 m nord for trigonometrisk punkt Vardås. Ved ny registrering i juni 1972 påviser oldsaksamlingen at Vardås er en bygdeborg, og man beskriver den slik: «Åsen faller bratt av i Ø, S og V. Mot N er hellingen noe slakere, og her er området befestet med en mur som det nå bare er små rester igjen av. Murrestene er orientert 0-V, og har en total lengde av ca. 50 m. Det er ikke mulig å følge muren hele veien, noen av steinene er overtorvet og andre steder finns det ikke stein nå. Muren er tydeligst på midten, der er det lagt opp stein i 2-3 lag. Muren br 1-2 m, h inntil 0,5 m. Muren ender i bratte stup i ø og V. Det indre borgområdet som måler N-S ca. 300 m, 0-V ca. 150 m, er småkupert og bevokst med einer og lyng. Inne på topp-platået ligger gravrøysa 120-150 m S for muren.

Tre bygdeborger på Nøtterøy

Etter dette er det altså påvist tre bygdeborger på Nøtterøy, de to andre — Høgås og Leirfjell — er jo kjent fra før. Av tidligere registreringer og økonomisk kartverk fremgår det at det er et gravfelt vest for den gamle skoletomten på Skjerve. Under befaring med representant for Universitetets oldsaksamling midt i september i år ble det påvist at det dreier seg om to gravhauger rett nord for steingjerdet som begrenser kommunens eiendom.

Follow Thore Holm:

f. 1935 i Sandar. Plansjef i Nøtterøy kommune. Diplomeksamen fra Technishe Hochschule i Karlsruhe, arkitektlinjen 1961. Fotografert og arkivert over 2000 dias fra Nøtterøy. Bidragsyter til to bøker om offentlig planlegging og flere artikler i Njotarøy. Leder av Nøtterøy Historielag fra 1997.

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.