Fra «Le petit Robespierre» til Jan P. Syse

posted in: Politisk historie | 0

Arne Limkjær:Stortinget_2014

Jan Rasmussen Sande (Njotarøy 1992) var den første fra Nøtterøy på Stortinget (1821/1822). 1. oktober 1993 tok Trond Mathisen sete som sittende varamann -den femtende stortingsrepresentanten fra Nøtterøy opp gjennom tidene. Dertil har bygden fostret fire regjeringsmedlemmer, hvorav tre også ble statsministre; den siste Jan Peder Syse (1993 red.anm). Dette er første gang det er skrevet og offentliggjort en samlet oversikt og artikkel om topp rikspolitikere fra Nøtterøy.

Jan Rasmussen Sande - etter foto på Vestfold Fylkesmuseum. Ifølge prof. Axel Seeberg en gouache (dekkfarver) malt ca. 1810. Legg merke til oktanten, symbolet på navigatorverdigheten og medaljene som er lagt inn på bildet senere.
Jan Rasmussen Sande – etter foto på Vestfold Fylkesmuseum. Ifølge prof. Axel Seeberg en gouache (dekkfarver) malt ca. 1810. Legg merke til oktanten, symbolet på navigatorverdigheten og medaljene som er lagt inn på bildet senere.

Jan Rasmussen Sande ble den første fra Nøtterøy som møtte på Stortinget. Han var første representant for Jarlsberg grevskap på det 3. ordentlige Storting 1821 og 2. overordentlige Storting 1822. Han ble født på Nordre Sande 18. juli 1760 som sønn av gårdbruker Rasmus Kristensen Sande og Mari Jansdatter østre Elgestad. Han var gift 1) med Karen Maria Olsdatter Horperød. Hun døde barnløs i 1818. Gift 2) med Andrea Andersdatter fra Brunstad i Stokke. Med siste hustru hadde Jan fem barn.
Lorens Berg skriver i «Nøtterø»: «Jan Sande blev en av Nøtterøs og hele Tønsbergdistriktets dygtigste og meste kjendte skippere – et godt hode og en djerv kar som tilgangs fik prøve farer og eventyr i det urolige tidsrum rundt 1800. Nogen nævneværdig skolegang utenom styrmandsskolen hadde han ikke, men han læste paa egen haand; særlig hadde han let for sprog og regning, og traditionen beretter at han drev det til at greie en otte ti sprog».
Han seilte som skipper på flere skuter. Under krigen mellom England og Frankrike ble et av hans skip kapret av franskmennene og brent. Selv måtte han tilbringe tre år i fransk fangenskap. Jan Sande mottok hele fem tapperhetsmedalj er. Som medlem av Stortinget leverte han 12. mars 1821 et lovforslag som lød slik: «Det norske koffardiflagg (handelsflagg) skal være lysegrønt med hvitt kors. I midten skal anbringes det norske våpen med løven i rødt felt samt Kongens navnesiffer og derover den kongelige krone». Jan Sande døde 11. januar 1847. (Se også Njotarøy 1992)

«En udmerket mand»

Jacob Andreas Wille
Jacob Andreas Wille

Jacob Andreas Wille møtte på Stortinget 1836/37 for Jarlsberg og Larviks amt. Han ble født i Seljord 19. august 1777 som sønn av sogneprest Hans Amundsen Wille og Bolette Møllerup. Han ble student 1794 og teologisk kandidat med laud ved alle prøver 1798. Han virket først som kapellan i Våle, før han ble sogneprest på Nøtterøy 1814, anbefalt av greven som en fra «hjertets, forstandens og kundskabens side udmerket mand».
Han var gift med Marine Sophie Petrea Bloch. Av deres barn vokste åtte opp. Tre av de fire sønnene ble alle prester, den fjerde døde bare 23 år gammel. Den eldste sønnen – Hans Wille – ble selv stortingsrepresentant for Buskerud. En annen av sønnene – Christian Wille – ble Nøtterøys første ordfører.
Jacob Wille ble selv Nøtterøys tredje ordfører i 1839, et verv han hadde i åtte år. Det fortelles at han helst ville ha formannskapsmøtene i sakristiet før høymesse hver annen søndag, men de øvrige formannskapsmedlemmer gikk ikke med på det. Lorens Berg skriver: «Sogneprest Wille gir indtryk av at ha været en stilfærdig fredens mand som omhyggelig undgik tvistemaal med bygdefolket, f.eks. om skolevæsenet. Utvilsomt maa Wille ha næret interesse for bygdeskolen, men han oppnaadde lite for at bedre dens kaar.»
Wille var halvbror av den kjente topografiske forfatter Hans Jacob Wille og skrev selv i «Budstikken» 1821 «Noget om Nøtterøe og Tjømøe Sogne». I 1826 utga han et par lærebøker, blant annet en forklaring som nærmest var en omarbeidelse av Pontoppidans. Jacob Andreas Wille døde 13. november 1850.

«Le petit Robespierre»

Georg Prahl Harbitz. Portrett av Asta Nørregaard, 1917, antakelig etter foto fra ca. 1870.
Georg Prahl Harbitz. Portrett av Asta Nørregaard, 1917, antakelig etter foto fra ca. 1870.

Georg Prahl Harbitz var stortingsrepresentant over en periode på 4 år. Først fra 1836 for Nordre Bergenshus amt, så fra 1842 for Kristians amt (Oppland) og så fra 1854 til 1869 for Jarlsberg og Larviks amt. Fra 1848 til 1869 var han stortingspresident! Han ble født i Haus (nå: Bergen) 26. juni 1802 som sønn av gjest-giver Nils Harbitz og Elisabeth Christine Ipsen.
Faren døde da han var åtte år, og da moren satt i trange kår, tok andre seg av ham, først hos sogneprest J. K. Meyer, siden hos familien Prahl. Han ble cand. theol. 1825, og ble sogneprest til Askvold 1826, Slidre 1839, Vestre Slidre 1848 og Nøtterøy 1952. Han var gift med Maren Mariken Hof. De hadde åtte barn, deriblant Johannes Winding Harbitz, som selv ble stortingsrepresentant for Tønsberg.

O. Arvesen skriver i «Oplevelser og Erindringer»:

«Blandt de mænd i tingsalen, der vakte opmerksomhet, var ogsaa gamle pastor Harbitz fra Nøtterø. Naar man saa denne vesle graahaarede mand med den rolige gang og med det store hvite hode vandre frem og tilbake i tingsalen, hadde man litt vanskelig for aa forstaa, at han i sin tid hadde været en av tingets mest ultraradikale medlemmer, saa radikal endogsaa, at Carl Johan skal ha kaldt ham «le petit Robespierre». Naa saa han ut som den rene ærværdighet. Han talte ikke ofte, men naar han gjorde det, var det, naar et eller andet kjernepunkt særlig skulde markeres. Rolig og fast – men vaggende som paa en Nøtterøbaat – uttalte han sin mening,der han stod».

Georg Prahl Harbitz døde i Vestre Aker 22. november 1889.
Også to stortingsrepresentanter for Tønsberg hadde sterk tilknytning til Nøtterøy. Samuel Mathiassen Føyn, som møtte på Stortinget 1830, 1842 og 1848, var født på Teie 2. november 1786, og hans fetter, Laurentius Føyn, møtte på Stortinget 1862-64.

Ny skipsfører på Tinget

Hans Eriksen Bjønness var stortingsrepresentant for Jarlsberg og Larviks amt 1895-97. Han representerte Høyre. Han ble født på Bjønnes 14. juli 1855 som sønn av skipsfører og gårdbruker Erik Nilsen Bjønness og Anna Egenes. Han var først sjømann, før han tok styrmannseksamen og ble skipsfører. Da han sluttet å seile, var han i en rekke år kasserer for trygdekassen.
Han var gift med Oline Gundersen Roppestad, og hadde sju barn. På Stortinget var han medlem av militærkomiteen. Han var forøvrig søskenbarn av senere statsminister Jan P. Syses morfar! Hans Eriksen Bjønness bodde sine siste år i Tønsberg, og døde 3. februar 1936. Også stortingsrepresentant for Tønsberg 1906-09, Johan A. Hoff, bodde 1910-20 i Munkevekka. Fra 1892 til 1920 var han redaktør og utgiver av avisa «Tunsbergeren».

Jonathan Johnson

Jonathan Johnson
Jonathan Johnson

Jonathan Johnson var stortingsrepresentant for Jarlsberg krets, Jarlsberg og Larviks amt fra 1913 til 1918. Han representerte Høyre. Han ble født 25. mai 1866 i Oslo som sønn av professor Gisle Christian Johnson og Emilie Helgine Sophie Dybwad. Han ble cand. theol. 1887, men virket ikke som prest. Han var derimot lektor i 47 år ved Tønsberg høyere almenskole. Johnson var bosatt på Fagerheim, og var gift 1) med Johanne Andrea Mathea Bull, og 2) med Karen Sofie Berg. Han hadde åtte (1+7) barn, blant dem den ikke ukjente programsekretær i NRK, Lauritz Johnson.
Johnson var medlem av formannskapet på Nøtterøy fra 1896 til 1928, og var ordfører 1896 til 1916. Han mottok Kongens fortjenestemedalje i gull. Han døde i 1953.

Agerup kommer

Nils Christensen Agerup var vararepresentant for landdistriktene i Vestfold fylke 1922-24 og 1931-36. Han møtte på Stortinget 23.-24. november 1923. Han representerte Høyre.
Agerup ble født 18. august 1871 på Agerup som sønn av Christen Nilsen Agerup og Ovidia Josefine Marie Elise Olsen. Han ble cand. philos 1893, og studerte noen år teologi, var så gårdbruker, før han i 1922 ble lensmann på Nøtterøy. Agerup var gift med Ragna Louise Nilsen. De hadde ingen barn. Han var medlem av kommunestyret fra 1911 til 1945, unntatt perioden 1914-16, og var ordfører 1920-22. Hans oldemor var forøvrig søster av den første stortingsrepresentanten fra Nøtterøy, Jan Sande. Agerup døde 1. april 1947.

Første kvinne

Beatrice Gundersen ble den første kvinne som møtte på Stortinget fra Vestfold! Hun var vararepresentant for landdistriktene i fylket fra 1937 til 1945, og møtte på Stortinget 22.-24. november 1945. Hun representerte Høyre.
Beatrice Gundersen ble født 25. mars 1890 i Brooklyn, USA, som datter av ingeniør Andrew (Anders) Gundersen og Betzy Amalie Schjerve. Den før nevnte Hans Eriksen Bjønness var hennes onkel, og Anders H. Gundersen, som var vararepresentant 1868-69, var fetter av hennes farfar. Hun utdannet seg som sykepleier og var bosatt på villa «Retiro» på Nøtterøy. Hun var ugift.
Beatrice Gundersen var medlem av kommunestyret fra 1938 til 1951. Under okkupasjonen søkte hun å bli fritatt for disse verv, men det lyktes først i 1943. Hun var formann for Nøtterøy Røde Kors i 12 år og har blant annet bekostet den rådyrskulptur av Carl E. Paulsen som pryder plassen foran Nøtterøy pleiehjem. Beatrice Gundersen døde 15. juni 1975.

Hvalfangeren fra Gjøvik

Eivind Kristoffer Eriksen var stortingsrepresentant for landdistriktene i Vestfold 1945-49. Han representerte Arbeiderpartiet. Han ble født 18. november 1893 på Gjøvik.

Han var utdannet mekaniker og arbeidet blant annet 10 år som reparatør på hvalfangst. Han hadde også en rekke tillitsverv i fagbevegelsen, særlig i Norsk sjømannsforbund. Da han ble innvalgt på Stortinget, var han fastlønnet tillitsmann i Norsk sjømannsforbund. Eriksen døde 8. august 1949, kort tid etter avsluttet stortingsperiode.
Edvard Hansen Velle, Teie var valgt som vararepresentant for Høyre i Vestfold 1945-49. Han møtte på Stortinget 26.-31. mars 1946 og 13. juni-2. juli 1949. Han ble født 1893 i Slagen som sønn av hvalskytter Hans Hanssen Velle og Maren Kathrine Andreassen. Han var skipper av yrke og seilte med Den Norske Amerikalinje siden 1926.

Johan Møller Warmedal
Johan Møller Warmedal

Han var gift med Ester Andersen. Velle døde i 1965.

Møller’n

Johan Møller Warmedal var stortingsrepresentant for Høyre i Vestfold fra 1954 til 1969. I egenskap av vararepresentant møtte han også i til sammen 10 dager i 1950/51. Han var født 28. april 1914 i Trondenes i Troms som sønn av disponent Michael Warmedal og Kirsten Johansen. Han var utdannet lærer og virket som dette på Nøtterøy fra 1941. Han var gift 2) med Kari Brask Nilsen, og han hadde fire (2+2) barn. På Stortinget var han først medlem av kommunalkomiteen, siden av finanskomiteen. Han var medlem i Nordisk Råd fra 1962 og var delegert til FNs generalforsamling i 1961. Fra 1965 var han nestformann i Høyres stortingsgruppe. Han hadde en rekke tillitsverv i Høyre, og var blant annet formann i Unge Høyres Landsforbund fra 1947-50. Møller Warmedal var medlem av kommunestyret fra 1945 til 1955 og var ordfører fra 1948. Medlem av fylkestinget 1948-52. Han har skrevet flere bøker, mest om organisasjonskunnskap, men også en om dikterpresten Petter Dass. Han mottok Deltakermedaljen i 1946 og Norges Krigsseilerforbunds plakett «Convoy» i 1970. han døde i 1988.

asbjørn lillås
Asbjørn Lillås

Lillås og Andersen

Asbjørn Lillås var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vestfold fra 1961 til 1973. Som vararepresentant fra 1954 møtte han også i tilsammen 61 dager i 1959-61. Han var født 19. april 1919 på Nøtterøy. Han var sønn av sjømann Nils Christian Larsen Lillås og Agathe Christiane Olsen. Lillås var ansatt ved Kaldnes fra 1937 og ble personalsjef 1958. Han var gift med Astrid Johannesen og hadde to barn.
Han var medlem av Nøtterøy kommunestyre 1951-63 og 1975-79; av formannskapet fra 1953. Han var formann i Vestfold Arbeiderparti 1958-73.
På Stortinget var han først medlem av finanskomiteen, senere av sjøfarts-og fiskerikomiteen. Han var delegert til FNs generalforsamling i 1968. Han mottok Norges Krigsseilerforbunds merke. Lillås døde 26. mai 1983.

Torgeir Andersen
Torgeir Andersen

Torgeir Andersen var stortingsrepresentant for Høyre i Vestfold fra 1969 til 1977. Han ble født 16. februar 1916 på Nøtterøy. Han var sønn av skipsfører Torger Andersen og Alma Jonassen Skallestad. Han var kontorsjef først Vestfold kjemiske fabrikker, siden ved A/S Norsk Betongvarefabrikk. Han hadde eget regnskapskontor fra 1978. Han var gift med Åse Trondsen og hadde tre barn.
Andersen var medlem av kommunestyret 1952-71, ordfører 1960-69. Han var fylkesordfører 1964-71, og formann i Vestfold Høyre 1972-75. På Stortinget var han først medlem av administrasjonskomiteen, siden av sosialkomiteen. Andersen døde 5. februar 1991.

Egil Aarvik Foto: Teigens Fotoatelier
Egil Aarvik

Egil Aarvik, tidligere stortingsrepresentant, statsråd og leder av Nobelkomiteen, bodde på sine eldre dager i Vestskogen.

Varamennene

Ole Kløv var ikke fast stortingsrepresentant, men i egenskap av vararepresentant 1969-81 møtte han i tilsammen over et år på Stortinget (375 dager). Han representerte Arbeiderpartiet. Han ble født 12. mars 1925 i Tønsberg som sønn av sjømann Hjalmar Kløv og Konstanse Johanson.
Av yrke var han elektrisk sveiser på Kaldnes fra 1943. Han var medlem av Nøtterøy kommunestyre 1960-63 og 1976-83, og var klubbformann ved Kaldnes 1953-57 og 1966-70.

Trond Mathisen
Trond Mathisen

Ingri Lande var vararepresentant for Kristelig Folkeparti i Vestfold 1977-81, og møtte på Stortinget i tilsammen 24 dager; 4.-7. april, 27.-28. april og 18.-19. mai 1978, 26. februar-5. mars 1979 og 13.-20. mars 1980. Hun ble født Lidén 25. oktober 1918 i Sarpsborg. Av yrke var hun sosiallærer.

Trond Mathisen møter på Stortinget for Arbeiderpartiet i inneværende periode. I egenskap av første vararepresentant rykker han opp så lenge Jørgen Kosmo er forsvarsminister. Han er født 24. februar 1953, verneleder av yrke.

Ikke møtt

Det finnes også personer fra Nøtterøy som har vært vararepresentanter til Stortinget – uten å ha møtt. Anders H. Gundersen var «4. suppleant» i 1869 og Chr. A. Kaldager var «2. suppleant» 1880-82 og «1. suppleant» 1883-85. Johs. Jonassen var 3. vararepresentant for Arbeider-partiet i 1937-45, mens Kjartan Lund var 2. vararepresentant for samme parti 1989-93. I inneværende periode er det sannsynlig at Hans-Martin Jørgensen i egenskap av 2. vararepresentant for Høyre kommer til å møte. Mindre sannsynlig er det at de fjerde vararepresentantene Hans Hjerpekjøn og Steinar Myklebust – henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre – kommer til å møte.

Nådde ikke opp

Flere nøttlendinger har vært kandidater til Stortinget uten at det partiet de har representert har fått mandater. Gårdbruker Torleiv Tveten var kandidat for Venstre i Jarlsberg krets 1918, mens landbrukssekretær Abraham Hillestad var kandidat for Bondepartiet i 1945. I 1961 stilte Venstre med fylkesrevisor Johs. Kvaal Grepstad på topp.
Ved valget i 1977 opptrådte to såkalte «minipartier» med Nøtterøy folk som kandidater. Det var Norges Demokratiske Parti med maskinsjef Odd R. Knudsen og Frie Folkevalgte med lege Oddstein Uri. (Begge disse partier eksisterer ennå, men nå under nye navn. NDP er blitt Kristent Konservativt Parti, mens FF er blitt Frihetspartiet mot EF-unionen. Begge partier stilte liste ved siste stortingsvalg, men ikke i Vestfold).

Oddvar Karlsvik var førstekandidat for Fremskrittspartiet i 1981, mens Hans Hjerpekjøn var toppkandidat for Det Liberale Folkepartiet. Et parti med navnet Folkeavstemmingspartiet stilte liste i Vestfold med pensjonist Trygve Mysen på topp. (Også dette partiet eksisterer fremdeles, men nå under navnet Stopp Innvandringen). I 1989 opptrådte Rød Valgallianse under betegnelsen «Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet». Førstekandidat var hagebruker Randi Semb, mens Rød Valgallianse i 1993 hadde lektor Jørn Magdahl på førsteplass.

Abraham Berge
Abraham Berge

Statsråder knyttet til Nøtterøy

Abraham Berge ble født 20. august 1851 på Berge i Lyngdal, som sønn av arbeider Johan Tobias Jonsen og Helene Andreasdatter Kvalsvig. Han var gift med Anne Elisabeth Kylleberg. Tre barn. Av yrke var han først lærer, før han ble lensmann. Dette vervet ble kombinert med gårdsbruk og skipsrederi.
Han var stortingsrepresentant for Lister og Mandals amt 1892-94, 1898-1906, for Lister krets av samme amt 1906-12 og for Bergen 1925-27. Berge var opprinnelig Venstremann, men var i 1909 med på å stifte Frisinnede Venstre. Han var dette partiets første formann. Han ble utnevnt til amtmann i Jarlsberg og Larviks amt 1908 og bosatte seg på Ramdal. Berge var finansminister 7. november 1906-28. oktober 1907, kirkeminister 28. oktober 1907-19. mars 1908, igjen finansminister 2. februar 1910-20. februar 1912, finansminister nok en gang fra 6. mars 1923 og både stats- og finansminister fra 30. mai 1923-25. juli 1924. Berge døde på Nøtterøy 10. juli 1936.

Bratteli

Trygve Bratteli ble født 11. januar 1910 på Nøtterøy, som sønn av småbruker Terje Hansen Bratteli og Martha Barmen. Han var gift med Randi Helene Larssen. Av yrke først visergutt, hvalfanger og bygningsarbeider, før han ble redaktør av avisa Folkets Frihet i Kirkenes 1934. Han satt i tysk fangenskap 1942-45. Han var formann i Arbeiderpartiet 1965-75.
Bratteli var stortingsrepresentant for Oslo 1950-81. Han var finansminister 19. november 1951-22. januar 1955, 28. desember 1956-23. april 1960, samt konstituert 5. januar-19. februar 1962. Han var samferdselsminister 23. april 1960-28. august 1963 og 25. september 1963-20. januar 1964. Bratteli var statsminister 17. mars 1971-18. oktober 1972 og 16. oktober 1973-15. januar 1976. Bratteli døde 20. november 1984.

Lars Skytøen
Lars Skytøen

Lars Skytøen

Lars Skytøen ble født 13. desember 1929 på Nøtterøy, som sønn av verftsarbeider Lars Andersen Skytøen og Emma Marie Andersen. Han var elektrisk sveiser ved Kaldnes fra 1945 til 1965, da han ble fastlønnet tillitsmann i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, blant annet formann fra 1976. Skytøen var industriminister 8. oktober 1979-4. februar 1981.

Jan P. Syse
Jan P. Syse

Jan P. Syse

Jan P. Syse ble født 25. november 1930 på Nøtterøy, som sønn av rådmann, tannlege Peter Syse og Magnhild Bjønnes. Han ble cand. jur. 1957. Assisterende direktør i Wilh. Wilhelmsen fra 1971. Syse møtte på Stortinget for Oslo i 1965, 1970-73, og fast fra 1973. Han var industriminister 16. september 1983-4. oktober 1985, og statsminister 16. oktober 1989-3. november 1990. Syse døde 17. september 1997.

Oversikt

Stortingsrepresentanter (inkludert vararepresentanter som har møtt på Stortinget) :
Jan Rasmussen Sande – 1821/22
Jacob Andreas Wille – 1836/37
Georg Prahl Harbitz – 1854, 1857/58, 1859/60, 1862-64, 1865/66 og 1868/69
(Dessuten for Nordre Bergenshus 1836/37 og 1839, samt for Kristians amt (Oppland) 1842, 1845, 1848 og 1851.)
Hans Eriksen Bjønness – 1895-97
Jonathan Johnson – 1913-18
Nils C. Agerup – 1923
Beatrice Gundersen – 1945
Eivind Eriksen – 1945-49
Edvard H. Velle – 1946-49
Johan Møller Warmedal – 1953-69
Asbjørn Lillås 1961-73
Torgeir Andersen 1969-77
Ole Kløv 1973-81
Ingri Lande 1978-80
Trond Mathisen 1993 –
Hans Hjerpekjøn 1993 –
Hans-Martin Jørgensen
Steinar Myklebust 1993-

Statsråder:stortingssalen_496x279
Abraham Berge
statsminister: 30. mai 1923-25. juli 1924
finansminister: 7. nov. 1906-28. okt. 1907, 2. feb. 1910-20. feb. 1912 og 26.mars 1923-25. juli 1924

Trygve Bratteli
statsminister: 17. mars 1971-18. okt. 1972 og 16. okt. 1973-15. jan. 1976.
finansminister: 19. nov. 1951-21. jan. 1955, 28. des. 1956-23. april 1960 og (kst.) 5. jan.-19. feb. 1962.
samferdselsminister: 23. april 1960-28. aug. 1963 og 25. sept. 1963-20. jan. 1964.

Lars Skytøen
industriminister: 8. okt. 1979-4. feb. 1981

Jan P. Syse
statsminister: 16. okt. 1989-3. nov. 1990,
industriminister: 16. sept. 1983-4.okt. 1985.
Den førstnevnte bodde de senere år på Ramdal, de øvrige var født på Nøtterøy.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.