STIFTELSEN FAGERTUNS HISTORIE: (Se også eiendommens historie.)

6.8. 1993 etablerte Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag Stiftelsen Fagertun.

STIFTELSENS STYRE:

Styremedlemmer oppnevnt av kommunen:

Tor Hafli 2018 – 2020                                                                                                                           Arne Steinsbø 2018 – 2020

Styremedlemmer oppnevnt av historielaget:

Tor Carlstedt (leder) 2018 – 2020
Harald Bakke 2017 – 2019
Sven Erik Tholander 2018 – 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                Varamenn oppnevnt av kommunen:
Richard Fossum  2018 – 2020
Gisle Bjørnstad   2018 – 2020
                                                                                                                                                      Varamenn oppnevnt av historielaget:
Olav Tofte Larssen 2019 – 2021
Tor Gervin 2019 – 2021
Anne M. Lillelien Porter 2018 – 2020
                                                                                                                                         
VEDTEKTER:

§ 1: GRUNNLAG
Stiftelsen Fagertun er opprettet av Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag.

§ 2: FORMÅL
Formålet er
– å bevare eiendommen «Fagertun» i mest mulig opprinnelig stand.
– å etablere, drive og videreutvikle et lokalhistorisk senter/bygdetun.

§ 3: KAPITAL
Stiftelsen har en grunnkapital på kr. 2.000.000 som består av bygningene på eiendommen «Fagertun», går. 8 bnr. 25 (225) i Nøtterøy kommune.

§ 4: STYRE
Stiftelsen ledes av et styre på fem personer med varamedlemmer.
Styremedlemmene oppnevnes slik:
– to medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Nøtterøy kommune.
– tre medlemmer med varamedlemmer oppnevnes av Nøtterøy Historielag.
Styret konstituerer seg selv. Leder velges for to år.
Funksjonstiden er to år. Halvparten velges annet hvert år.

§ 5: STYRETS OPPGAVER
Styret skal –
– forvalte stiftelsens bygninger, øvrige eiendeler, økonomiske midler samt bruksrettigheter.
– innen 15. desember hvert år vedta budsjett og handlingsprogram.
– fastsette regler for bruk av bygningene og området.
– gi instruks for personer som engasjeres til spesielle oppgaver.
– sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, dens inntekter og utgifter og føre inventarliste. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang.
– kan gi en person fullmakt til å foreta økonomiske disposisjoner innenfor vedtatte rammer.

§ 6: PROKURA
Stiftelsen forpliktes rettslig ved underskrift av styrets formann og ett styremedlem.

§ 7: OVERDRAGELSE OG PANTSETTELSE

§ 8: REVISJON
Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 9 BRANN MV
Styret skal fullverdiforsikre bygningene. Dersom de skulle bli ødelagt, må styret vurdere gjenoppbygging på grunnlag av formålsparagrafen. Forsikringsbeløpet for fast eiendom (bygningene) tilfaller da stiftelsen. Hvis styret finner ut at formålet ikke lenger lar seg realisere, anvendes

§ 10 OMDANNING
Styret kan omdanne og oppløse stiftelsen innenfor de rammene som er gitt i stiftelseslovens §34 og §35.
Hvis styret med samtykke av Fylkesmannen i Vestfold oppløses stiftelsen, skal styret i samarbeid med Nøtterøy kommune og Nøtterøy Historielag søke å tilgodese andre kulturformål. Styret fordeler verdiene i boet til stifteren.
Hvis stifterne er uenige i styrets fordeling, skal Fylkesmannen ta den endelige avgjørelsen.

§ 11: ENDRING AV VEDTEKTENE
Styret kan med samtykke av kommunen og historielaget endre disse vedtektene innenfor de rammer som er gitt i Stiftelsesloven.

7.7.1993 – nye vedtekter 26.3.1999.. – revidert 19.11.2015

AVTALE

Nøtterøy kommune og Stiftelsen Fagertun inngår denne avtale om eiendommen ‘Fagertun, g.nr.8, b.nr. 225 i Nøtterøy:

1. Eiendomsretten til bygningene overdras vederlagsfritt til stiftelsen FAGERTUN og omfatter våningshus, låve, bryggerhus og stabbur.

2. Kommunen beholder eiendomsretten til arealet, men stiftelsen gis bruksrett over området g.nr. 8, b.nr. 225.
Bruksretten er vederlagsfri.
Stiftelsen må finne seg i at det føres frem over parsellen ny adkomstvei i hht. stadfestede reguleringsplaner, kraft og telefonledning, vann- og kloakkledninger som kommunen bestemmer og at det blir gitt adgang til vedlikehold av disse.

3. Stiftelsen disponerer ‘Fagertun’ til virksomhet som er nedfelt i stiftelsens formålsparagraf.

4. Alle eksteriørmessige forandringer på bygningene skal godkjennes av bygningsmyndighetene.

5. Utgiftene i forbindelse med overdragelse av bygningene til stiftelsen dekkes av stiftelsen.

Nøtterøy, den. 1993.

For stiftelsen Fagertun: For Nøtterøy kommune:

Terje Fr. Gulbrandsen

Tidligere og nåværende medlemmer og varamedlemmer i Stiftelsens styre:

Geir Gartmann 1993
Knut Gjertsen 1993
Terje Fr. Gulbrandsen 1993 – 2001
Ivar Gulliksen 1993 – 2002
Anne Lisbeth Kopperud 1993 – 1995
Gunnar Faber 1996 – 2008
Grethe Horn 2001 – 2003
John-Kristian Kristensen 2002 – 2009 og 2012
Magnus Watterdal 2004 – 2008
Øivind Tjøm 2008 – 2014
Inger Johanne Østgård 2003 – 2015
Kjell Henning Johansen 2009 – 2011
Helge Th. Andersen 2009 –
Svein Lundby 2010 – 2016
Rena Andersen 2003 – 2016
Petter Flatland 2013 – 2014
Odd Holven Christiansen 2002 – 2011
Birger Engø 2002 – 2011
Tor Hafli 2003 –
Liv Karin Johansen 2001 – 2011
Anne Berit Mello Stavnar 2012 – 2016
Torunn Andersen 2012 – 2016
Brita Loeng 2001 – 2007
Ragnar Strømmen 2012 – 2014
Richard Fossum 2013 – 2014
Svein Lundby 2010 – 2014
Rena Andersen 2003 – 2014
Tor Carlstedt 2014 –
Gisle Bjørnstad 2014 –
Grethe Marie Christensen 2014 –
Harald Bakke 2015 –
Hilde Kari Maugesten 2014 –
Tore Sten Gjertsen 2016 –
Arne Steinsbø 2016 –
Anne M. Lillelien Porter 2016 –                                                                                                                  Olav Tofte Larssen 2019 –                                                                                                                       Tor Gervin 2019 –