ÅRSBERETNING 2017

posted in: Referat | 0

NØTTERØY HISTORIELAG

STYRET

Styreleder Gisle Bjørnstad, nestleder Svein Øksenholt, kasserer Jon Pande, sekretær Dag Mikkelsen, styremedlem Tone Meier, styremedlem Vigdis Kittang Ramstad, styremedlem Stein Engh (ny) styremedlem Lise Sandereid (ny), styremedlem Ragnar Gunnarsen (ny)(til 1 oktober). Utenfor styret: Regnskapsfører Trine Langemyr, webansvarlige Richard Fossum/Einar M. Hay-Hansson, leder for Stiftelsen Fagertun Tor Carlstedt.

KOMITEER, UTVALG OG TILLITSVERV

Valgkomite

Grethe Marie Christensen, Inger Johanne Østgård, Hans Jørgen Hanssen

Redaksjonskomitéen for Njotarøy

Redaktør Signar Idland, medlemmer Kari Tatjana Joukoff, Per Fredrik Velde, Svein Lundby, Tom Brodin

Markedsgruppe Njotarøy

Leder Dag Mikkelsen, Stein Engh, Tone Meier, Jon Pande, Trine Langemyr

Informasjons- og webkomitéen

Web-redaktør Richard Fossum, Einar M. Hay-Hansson

Programkomitéen

Leder Svein Øksenholt, Bente Dyrhaug, Tore Dyrhaug

Samlingsgruppen

Leder Svein Øksenholt, Bente Dyrhaug, Svein Hermansen, Jon Pande

Brukerutvalget på Fagertun

Leder Vigdis Kittang Ramstad, Grethe Marie Christensen, Kari-Lise Voldstad, Ragnar Gunnarsen

Nøtterøy Historielag Håndverksgruppe

Leder Ragnar Gunnarsen (til 1 oktober), Kåre Egtvedt, Kari Lise Voldstad, Kristin H Tingvoll, Tor Carlstedt

Arrangementsansvarlige medlemsmøter

Leder Ragnhild Freberg, styret.

Arrangementsansvarlig Dugnad på hella

Leder Tone Meier, styret

Søknadsgruppe

Leder Stein Engh

Medlemsvervegruppe

Gisle Bjørnstad, Stein Engh, Dag Mikkelsen

Komite for rehabilitering og synliggjøring av vindfløyen på Ramberg

Leder Stein Engh, Ragnhild Freberg, Richard Fossum

Regnskapsfører

Trine Langemyr,

Revisor

Morgan Johnsen

Styrerepresentasjon i Stiftelsen Fagertun

Styremedlemmer oppnevnt av Nøtterøy Historielag: Tor Carlstedt (leder), Harald Bakke, og Gisle Bjørnstad.  Vara: Grethe Marie Christensen, Helge Th. Andersen og Anne M. Lillelien Porter.

Njotarøy

Årsskriftet distribueres til abonnenter og selges enkeltvis gjennom forretninger og av styrets medlemmer på dugnad. Det er 660 faste abonnenter som har reservert ca. 870 eksemplarer. Opplaget i 2017 var 2100 eksemplarer

Medlemstall

NH har 878 betalende medlemmer

 

ARRANGEMENTER

8. februar: Årsmøte

Borgheims menighetssenter. 60 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger. Valgkomite: Grethe Marie Christensen, Inger Johanne Østgård og Hans Jørgen Hansen

Revisor: Morgan Johnsen.

Etter årsmøte kåserte journalist og redaktør Einar Aaraas over temaet” Glimt fra Nøtterøy og verden for 50 år siden (1967). Han tok for seg bla byggeboomen på Nøtterøy, gateløp, lokale værforhold, Vietnamkrigen, militærkupp i Hellas, Suezkanalen, innføring av høyrekjøring i Sverige og mye mer. De som er interessert kan lese foredraget på historielagets hjemmeside.

 

15. mars: Einar Chr. Erlingsen som kåserte over temaet Losen som nasjonsbygger

80 fremmøtte. Tradisjonelt var det bondekulturen som ble fremhevet som Det norske. En rekke forfattere og malere ville også ha sjømannen frem i lyset og han trakk frem malere som Christian Krog, Fritz Thaulow og Eilif Pettersen som eksempler som fremhevet losen som en del av nasjonsbyggingen annen halvpart av 1800-tallet. Også Ibsen (Terje Vigen), Bjørnson o.a bidro med sitt. Foredragsholderen krydret sitt kåseri med sin bakgrunn som 8. generasjons losfamilie.

 

26. april: Arne Olav Hagtvedt kåsere over temaet Håøya – En historisk oppdatering

100 fremmøtte. Foredragsholderen hadde sin oppvekst på øya på 50-tallet og hadde mange gode historier å fortelle. Håøya var et lite samfunn med familier av militære som tjenestegjorde på Håøya. Øya var et viktig kystartillerifort i forbindelse med unionsoppløsning med Sverige. På det meste var det 400-500 mann mobilisert. Også under 1.verdenskrig var Håøya mobilisert. Mellomkrigstiden sto nedrustning sterkt og ved inngangen til 2. verdenskrig var fortet utrustet stort sett med samme våpen og utstyr som ble anskaffet 40 år tidligere.  Etter krigen var Håøya fortsatt militært område med befal og soldater. Avviklingen foregikk utover 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. 1963 var det stopp og det var usikkerhet om hva øya skulle brukes til. Det ble et feriested og det ble avviklet kurs og konferanser på øya. 2016 ble feriestedet avviklet og øya har blitt forsøkt solgt uten resultat.

 

22. mai: Dugnad på Søndre Hella

I samarbeid med Nøtterøy Rotary var det våropprydning rundt gravfeltet. Ca. 30 fremmøtte, flest fra Rotary. En god jobb ble gjort, som vanlig i samarbeid med Arild Føleide.

 

27.mai: Vårtur til Veierland

I strålende sommervær fikk vi guidet tur på Veierland av en engasjert guide Jogeir N Stokland.. Ca. 35 interesserte deltagere avsluttet dagen med en solfylt båttur tilbake til Tenvik.

 

20.august: Åpen dag på Fagertun

Arrangeres i samarbeid med alle brukere på Fagertun. Denne dagen har etter hvert blitt en tradisjon og ble i år meget vellykket med rekordoppslutning, rekordomsetning og et godt driftsresultat. Vi fikk også i år besøk av Nøtterøy musikkorps. Dette var meget vellykket som vi håper kan bli en tradisjon. Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas stilte som vanlig med gratis grønnsaker

 

18. september: Dugnad i Søndre Hella

Ca. 25 personer, flest fra Nøtterøy Rotary, gjennomførte høstdugnaden på Hella. Området fremstår som meget velholdt etter disse dugnadene og folk som går forbi er full av lovord for dette tiltaket.

 

13. september: Tidligere journalist i Tønsbergs blad Tor Gervin kåserte over temaet «Fattigprotokollen – alle familier har en glemmebok»

60 fremmøtte. Han tok utgangspunkt i sin egen familie fra 1800-tallet. De siste årene har han jaktet på sine forfedres familiehistorie. Han fortalte levende om sine oppdagelser og mye av kåseriet handlet om fattigdom på 1800-tallet og hvordan myndighetene i de dager håndterte dette. Han snakket om legdsystemet (fattige flyttet fra gård til gård), leilendinger, husmenn og arbeidsplikten til store godseiere.  Dette var til ettertanke for tilhørerne som kunne relaterer dette til sin egen materielle hverdag. En må anta at de fleste av oss har en tilsvarende fattig bakgrunn. En inspirerende foredragsholder fikk en velfortjent applaus

 

18. oktober: Tidligere fylkesmann Erling Lae: «Et uhøytidelig tilbakeblikk på Vestfold og Nøtterøy

70 fremmøtte. Lae var innom mange temaer som var spesifikke for Nøtterøy og Vestfold bla alle kulturminnene, om arealforvaltning, om kommunesammenslåingene, om etableringen av Færder Nasjonalpark, om den spesielle naturen med skjærgården i sentrum.

 

15. november: Ivar Otto Myhre: «Hvalfangst i et sosialøkonomisk perspektiv»

60 fremmøtte. Planlagt foredrag med tidligere ordfører i Stokke, Erlend Larsen måtte kanselleres da han ble stortingsrepresentant. Ivar Otto Myhre stilte på kort varsel og kåserte over temaet: «Hvalfangst i et sosialøkonomisk perspektiv». Dette er hans store interesse og han hadde imponerende kunnskaper om temaet, navn og årstall uten bruk av manuskript. Han dro oss gjennom historien om hvalfangsten fra første halvdel av 1800-tallet gjennom Svend Foyn-perioden 1850 -1890-tallet og til den moderne hvalfangsten som ble avviklet på 1960-tallet. Svend Foyn fikk mest plass i foredraget idet det var han som introduserte den moderne hvalfangsten.

1. og 2. desember – Jul på gården

I samarbeid med alle brukerne på Fagertun ble det arrangert ”Jul på gården”. Fredag ble to skoler invitert for å oppleve hvordan jul kunne feires i gamle dager. På lørdag var Fagertun åpen for publikum med tilsvarende aktiviteter.

 

Øvrige aktiviteter som Historielaget har vært en del av.

Aktiviteten på Fagertun og i Historielaget har også i år vært meget høy. Ved hjelp av dugnadsgjengene i Stiftelsen, Mellom-Bolærens Venner og Øyene Knivlag er Torødhuset nå tilnærmet ferdig.

I første etasje skal det innredes et klasserom og en lages en skolesamling.

Det er også i gang et arbeid med tidsriktig innredning av 2. etasje i Lensmannsgården.

Det er gjort avtale med Sverre Mysen om utstilling av hans «sportssamling» på Fagertun

Historielaget er engasjert i bevaring av Sven Foyns vindfløy på Ramdal som nå ser ut til å kunne realiseres.

Ferdigstillelse og avduking av «pilegrimsstein ved Nøtterøy kirke. Avdukingen ble foretatt av ordfører Roar Jonstang og ble gjennomført i samarbeid med Husflidslaget og Kristinaforeningen.

Videre utvikling av Fagertun står høyt på prioriteringslisten. Det er tanker om nye tiltak de nærmeste årene som en vil komme tilbake til når tiltakene er materialisert seg i mer konkrete planer.

Andre aktiviteter på Fagertun

Aktiviteten på Nøtterøy Bygdetun, Fagertun og i Historielaget har også i år vært meget høy.
For Fagertun vises det til Stiftelsens aktivitetsrapport. Husflidslaget har hatt sin lørdagskafe gjennom sommeren. Husflidslaget har ellers vært en stor bidragsyter til aktivitetene og miljøet på gården Historielaget har engasjert seg i bevaring av Vindfløyen på Ramdal og dette ser nå ut til å kunne realiseres.

Arbeidet med pilegrimsti over Nøtterøy resulterte i avduking av en pilegrimsten ved muren på Nøtterøy kirke. Stenen ble avduket av ordfører Roar Jonstang med biskop Per Arne Dahl og flere notabiliteter tilstede. Stenen er bekostet av Arild Føleide.

Videre utvikling av Fagertun står høyt på prioriteringslisten. Det er tanker om nye tiltak de nærmeste årene som en vil komme tilbake til når tiltakene er materialisert i mer konkrete planer.

STIFTELSEN FAGERTUN

Styret

Styremedlemmer oppnevnt av Nøtterøy historielag: Tor Carlstedt (leder), Harald Bakke og Gisle Bjørnstad. Vara: Grethe Marie Christensen, Helge Th. Andersen og Anne M. Lillielien Porter.

Aktiviteter

Dugnadsgjengen teller i alt 15 personer, hvorav 4 kvinner, og gjennomsnittsalderen er 73 år.

Det har vært et særdeles aktivt år hvor hovedprosjektet har vært Harald Svingen-huset. En sammensatt gruppe av medlemmer fra Mellem-Bolærens Venner og knivgruppa har også bidratt med stor hjelp. Selve gjenoppføringen startet i oktober 2016 og ventes avsluttet ved nyttårsskifte 2017/18. Det er besluttet at historielagets skolesamling skal flyttes til husets 1.etg. Det ble i mai avholdt stor fellesdugnad i parken og i juni ble låven vasket og malt utvendig stort sett av medlemmer i husflidslaget. Parkgruppa har fortsatt med kultivering av grøntarealet og blomsterbed. Det er tilført en del nysollet jord på tunet og rundt smia som også er tilsådd. Vinterstid har en gruppe damer vært aktivert med restaurering av de gamle vinduene i Torød-huset, skraping, sparkling, utskifting av råttent treverk og flere strøk maling.

Damene har også vasket ned alle rom i hovedhuset inkl. vask av gardiner. En arbeidsgruppe har fått laget og montert skilt på alle bygninger med opplysninger, samt nytt hovedskilt ved veien. Ved utgangen av august 2017 er det logget cirka 2800 dugnadstimer i år.

Av store arrangementer må nevnes: gammeldags jul på gården november-desember 2016. Cirka 70 elever deltok fredagen og flere hundre besøkte oss lørdagen. Arrangementet var så vellykket at det også blir arrangert i 2017. Rundt påsketider ble det arrangert «Påskekos», og i juni «dans på vollen», et samarbeidsarrangement mellom Nøtterøy pensjonistforening og historielaget. Åpen dag i august slo alle rekorder, stor trengsel ved bodene, kafeteria/kiosker og aktiviteter. Også i sommer har husflidslaget hatt lørdagskafe hver uke med jevnt besøk. Samarbeidet med husflidslaget har gitt et stort løft til at Fagertun har blitt et levende bygdetun til glede for mange.

Fremtidige oppgaver er å åpne bryggerhusveggen utvendig mot nord for isolering og klargjøre bryggerhusloftet for anvendelse til en fast utstilling – hva er foreløpig en intern hemmelighet, men vil sikkert glede mange. Bygdetunet/lensmannsgården ligger velstelt og innbydende til ved Kirkeveien og kan være et naturlig alternativ som endestasjon for kommende 17. maitog.

MELLEM-BOLÆRENS VENNER

Hvem er MBV?

MBV er en dugnadsgjeng på ca 30 personer, bestående av både menn og kvinner. MBV ble offisielt stiftet 30. august 2005, og hadde 10-års jubileum for et par år siden. MBV fikk Nøtterøy Kommunes Kulturpris i 2007, og de fikk Verneprisen i 2009 for restaureringen av småbrukene i Jensesund. Dugnadsarbeidet foregår først og fremst på Mellem-Bolæren, og kan være nesten hva som helst. Det kan være å slå gress, hugge ved, restaurere veier og vedlikeholde stier og bygninger. Dugnadsgjengen jobber fast på Mellem-Bolæren en dag i uken, fra rundt påsketider til begynnelsen av november. Antall personer som stiller opp varierer fra gang til gang, men vanligvis er det pluss/minus 20 personer som stiller. I 2017 ser det ut til å bli opp mot 3.000 dugnadstimer totalt.

Hva gjør MBV

MBV jobber aktivt for å ta vare på kulturlandskapet der ute, og det er etablert slåtteng flere steder på øya, blant annet i Jensesund og ved skytterbanen. Det som var innmark rundt småbrukene er ryddet for skog og småkratt. Blomsterenger ”englamark” eksisterer ikke lenger bare i fantasien, men nye konkurransesvake arter får bedre vilkår, og plutselig er de der.

Det er viktig at øya ikke vokser til og blir uframkommelig, slik den var før MBV begynte å jobbe her. Det er grunnen til at flesteparten av dugnadstimene fra MBV går med til å holde gras og annen vegetasjon i sjakk, og til felling av trær og produksjon av ved. Vi regner med at det vil bli produsert cirka 800 sekker ved i 2017.

MBV engasjerer seg også på Nøtterøy. En god del personer fra MBV har vært aktive i riving, flytting og bygging av huset fra svingen på Torød, ”Torødhuset”. Det er flyttet fra Torød til Fagertun, og en del personer fra MBV har vært aktive helt fra rivingen på Torød, til det nå står nesten ferdig på Fagertun.

Om øya

Mellem-Bolæren(MB) er den av de tre øyene som har fått lide minst av militær virksomhet. Øya har et unikt kulturlandskap med biologisk mangfold, med ulike landskapstyper, variert insektliv og en rekke rødlistearter. De to småbrukene i Jensesund er eksempler på skjærgårdsbebyggelse fra 1800 tallet. Bevaringsverdige er også gravrøyser, hustufter og bygninger. Spesielt kan nevnes Grevestuen og krigsfangeleiren. På slutten av krigen ble døende og dødssyke russiske krigsfanger plassert i denne dødsleiren, hvor de ble til de døde eller til krigen var slutt.

 

 

 

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.