Året som gikk – 2018

posted in: Referat | 0

Styret i Nøtterøy Historielag

Styreleder Sven Erik Tholander (ny),
nestleder Svein Øksenholt,
kasserer Jon Pande, sekretær Dag Mikkelsen,
styremedlem Stein Engh, styremedlem Lise Sandereid, styremedlem Vigdis Kittang Ramstad, styremedlem Eva Bellsund (ny),
Utenfor styret: Regnskapsfører Trine Langemyr, webansvarlige Richard Fossum/Einar M. Hay-Hansson, leder for Stiftelsen Fagertun Tor Carlstedt.

Njotarøy

Redaktør Signar Idland, redaksjonsmedlemmer Kari Tatjana Joukoff, Per Fredrik Velde, Svein Lundby og Tom Brodin. Årsskriftets faste abonnenter har reservert ca. 725 eksemplarer. Opplaget i 2017 var 2 100 eksemplarer.

Medlemstall

NH har 944 medlemmer som er en hyggelig økning.

ARRANGEMENTER

14. februar: Årsmøte

Borgheims menighetssenter. 60 fremmøtte. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten anmerkninger.
Valgkomite: Grethe Marie Christensen(leder), Inger Johanne Østgård, Hans Jørgen Hansen, Jon Pande og Stein Engh.
Revisor: Morgan Johnsen.

Etter årsmøtet kåserte journalist og redaktør Einar Aaraas over temaet «Glimt fra Nøtterøy og verden anno 1928». Han tok for seg blant annet sparefilosofien i Nøtterøy kommune, den politiske diskusjonen i kommunen, ny kanalbro og finansieringen av denne (lignet litt på dagens diskusjon), forholdet til Tønsberg kommune, valget 1928, humoristiske sitater fra diskusjonen i det politiske miljø og mye mer.

14. mars: Lektor og æresmedlem Terje F. Gulbrandsen

kåserte over temaet: Et historisk tilbakeblikk på videregående skoler på Nøtterøy. Han kalte sitt foredrag «Pedagoger og Patrioter. Nøtterøy videregående skole – et dristig prosjekt» 60 fremmøtte. Dette ble et foredrag som omhandlet en lokal skolehistorisk studie med røtter 120 år tilbake i historien. På slutten av 1800 tallet ble Nøtterøy private middelskole etablert på Borgheim. Han førte oss gjennom hele skolehistorien fram til Nøtterøy gymnas ble midlertidig etablert i 1961 og videre til dagens videregående skole som ble innflyttet i 1977. Han la spesielt vekt på etableringen av sosialfaglinjen som var et banebrytende forsøk i skolesammenheng. Foredragsholder krydret sitt foredrag med mange selvopplevde historier etter 38 års sammenhengende arbeid som lektor på skolen.

18. april: Arkitekt Øyvind Løken

kåserte om Engebret Hougen under følgende overskrift: «En sidegate i Tønsberg – og en pioner i Tønsbergs kulturliv på 1800-tallet». 40 fremmøtte. Hougen kom fra fattige kår i Sel og kom til Tønsberg i 1859 etter å ha tatt lærerutdanning på ett år. Han ble ansatt som lærer og klokker og døde i Tønsberg i 1891. Han ble etter hvert en pioner innenfor skolevesenet. Han ble oppnevnt i en Kongelig kommisjon som skulle utarbeide en ny skolelov (1889). Dette sier noe om hans status innenfor skolevesenet på den tiden. Han hadde moderne tanker om innholdet og pedagogikken i undervisningen og hans visjon var å heve allmennskolenes anseelse. Folkeopplysning var noe av det viktigste han bedrev. Blant annet var han med å etablere Arbeiderforeningen og var dens første formann.

Han var også redaktør i korte perioder i både Tønsbergs Blad og Tunsbergenseren. Han var også poet, skribent og ivrig organisasjonsmann.

22. mai: Dugnad i Søndre Hella

I samarbeid med Nøtterøy Rotary var det våropprydning rundt gravfeltet. Cirka 25 fremmøtte, flest fra Rotary. En god jobb ble gjort, som vanlig i samarbeid med Arild Føleide.

27.mai: Vårtur til Torås fort

I strålende sommervær fikk vi guidet tur på Torås fort på Tjøme av en engasjert guide fra interesseforeningen. Cirka 35 interesserte deltagere deltok.

26.august: Åpen dag på Fagertun

Denne dagen har etter hvert blitt en tradisjon og ble i år igjen meget vellykket med rekordoppslutning, rekordomsetning og et godt driftsresultat. Skolesamlingen ble åpnet i Torødhuset denne dagen. Våre lokale bønder, Bjertnes og Fossaas stilte som vanlig med gratis grønnsaker for salg til inntekt for Historielaget.

17. september: Dugnad i Søndre Hella

Cirka 10 personer, flest fra Nøtterøy Rotary, gjennomførte høstdugnaden i Hella. Området fremstår som meget velholdt etter disse dugnadene og folk som går forbi er full av lovord over dette tiltaket.

19. september: Vallø historielag v/Ragnar Henriksen «Saltverket på Vallø»

80 fremmøtte. Historielaget hadde invitert Vallø Historielag ved leder Ragnar Henriksen til å vise film og fortelle en interessant historie om Vallø Saltverk. Som navnet tilsier utvant bedriften salt fra saltvannet ved Vallø. Bedriften ble etablert av den dansk-norske kongen Kristian 6 på midten av 1700-tallet. Det var en gigantbedrift målt etter datidens målestokk og ble sammenlignet med kobbergruvene på Røros og sølvgruvene på Kongsberg. På det meste arbeidet det 200-300 ansatte der og over 1 000 mennesker var avhengig av verket. Bedriften hadde egen skole, helsevesen, fattigkasse og et pensjonssystem. Også dagens kirke ble bygger av verket. De var derfor på et vis forut for sin tid. Produksjonen opphørte midt på 1800-tallet.

Vallø Historielag har laget en film om Saltverket som er meget imponerende. Vi fikk en flott visuell opplevelse av hvordan det så ut der for nesten 300 år siden.

24. oktober: Konservator Cecilia Gustavsen: «Svend Foyns kvinner»

Foredraget er ikke avviklet når dette skrives.

14. november: Leder i Olav Sletto selskapet Eva Almhjell:

«…men folket er daude som stokkar her i Vestfold» Foredraget er ikke avviklet når dette skrives.

30. november og 1. desember – Jul på gården

Husflidslaget vil som i fjor, i samarbeid med Historielaget, arrangere «Jul på gården». To skoler inviteres for å oppleve hvordan jul kunne feires i gamle dager. Dagen etter blir Fagertun åpen for publikum med tilsvarende aktiviteter.

Andre aktiviteter

Aktiviteten på Fagertun og i Historielaget har også i år vært meget høy og er stadig økende.

Sommerskole på Fagertun:

I år var vi med å arrangere sommerskole 6.-10. august. Dette i samarbeid med Stiftelsen, Husflidslaget, MellemBolærens Venner og Øyene Knivlag. 40 barn deltok i en ukes opplegg med husflid, smiing, skole som i gamle dager, tegnekurs, gamle uteleker og læring om gamle kjøkkenhjelpemidler.

Torødhuset, skolesamlingen:

Ved hjelp av dugnadsgjengene i Stiftelsen, Mellem-Bolærens Venner og Øyene Knivlag er Torødhuset nå ferdig og 2. etasje er etablert som møterom. Skolesamlingen i 1. etasje ble åpnet i sommer. Her får barn og skoleklasser oppleve skolen og undervisning som i gamle dager.

Kulturuka i Færder kommune:

Historielaget deltok med aktiviteter i skolestua. Husflidslaget og Øyene Knivlag hadde utstillinger og kursaktiviteter.

Håndverksaktiviteter:

Historielaget ønsker å fremme interessen for gamle håndverkstradisjoner. Det er etablert en egen smigruppe, med fokus på å engasjere barn og unge. Det arrangeres smikvelder for barn og unge hver uke. Her får de smi vikingsmykker, pyntegjenstander og praktiske gjenstander. Skoleklasser har vært med på smidager, samt at flere skoler har hatt smiaktiviteter for mindre grupper. På åpen dag er smiing en populær aktivitet. Vi regner med at cirka 200 barn har fått prøve seg som smed.

I bryggerhuset er det aktivitet og bakst i den gamle steinovnen.

En treskjærergruppe er under etablering.

Vindfløyen på Ramberg:

Historielaget har engasjert seg i bevaring av Sven Foyns Vindfløy på Ramdal. Arbeidet er fremdeles i gang og vi håper på å få gjennomført vedlikehold og tilgjengelighet i løpet av neste år.

Sosiale medier:

Historielagets hjemmeside er særdeles aktiv. Her finner man Historielagets program, organisasjon og artikler. Siden har en søkerfunksjon slik at man kan finne aktuelle artikler fra gamle Njotarøyutgaver.

Facebooksiden til Historielaget har over 800 følgere. Siden oppdateres fortløpende og formidler artikler, bilder og annet.

Nye prosjekter:

Det arbeides med å få etablert Sverre Mysens sportssamling i 2. etasje i Bryggerhuset. Vi venter bare på klarsignal fra bygningsetaten for at tilpasning av bygningen kan starte opp.

I hovedhuset ønsker vi å få etablert flere rom i historisk, tidsriktig stil og møblering

Videre utnyttelse og utvikling av Fagertun som Nøtterøys bygdetun står høyt på prioriteringslisten. Se mer om dette i beskrivelsen av Stiftelsen.

Førøvrig vil vi takke Stiftelsen og våre «samboere» Nøtterøy Husflidslag og Øyene Knivlag for et godt og stimulerende samarbeid.

STIFTELSEN FAGERTUN OG NØTTERØY BYGDETUN

Styret

Styremedlemmer oppnevnt av Nøtterøy historielag: Tor Carlstedt (leder), Harald Bakke og Sven Erik Tholander.
Vara: Grethe Marie Christensen, Helge Th. Andersen og Anne M. Lillelien Porter.

Dugnadsgjengen

Stiftelsens dugnadsgjeng jobber jevnt og trutt da oppgavene står i kø. Gamle bygninger skal vedlikeholdes, park og utearealet stelles og ikke minst skal nye prosjekter igangsettes og avsluttes. Store oppgaver i 2018 har vært å ferdigstille Torødhuset, rive gammelt gulv i stallen, kultet og støpt nytt slik at vi nå har mer «armslag» til finarbeid som for eksempel reparere og vedlikeholde møbler og inventar. Gammel ytterkledning på bryggerhusveggen mot nord er revet, utlektet, isolert og ny kledning montert og malt. Innvendige arbeider på bryggerhusloft som ikke er søknadspliktig er igangsatt til senere bruk. Gjengen består i dag av 17, hvorav 5 damer, og snittalderen er 74 år.

Aktiviteter

Styret og dugnadsgjengen har lagt til rette for aktiviteter i hus og uteområder ved avvikling av de store åpne dagene. Nevnes skal: Påskekos i mars, Dans på Vollen i juni, Åpen Dag i august og kulturminnedagen i oktober. Bygdetunet har vært åpent i hele sommer med lørdagskafé som Husflidslaget har tatt ansvar for. For øvrig vises til «Andre Aktiviteter» under «Året som gikk 2018».

Prosjekter som det arbeides med

Felles strategimøte er avholdt mellom styret i stiftelsen og historielaget der det ble lagt noen føringer for videre utvikling av utearealene. En gruppe arbeider nå med en bebyggelsesplan/arealplan for uteområdet og i den anledning har det vært et møte med de nærmeste naboene. Det er et stort behov for en lagerbygning til materialer og større maskiner, og oppføring av en gammel tømmerbygning som i sin tid sto på Gåsøkalven som skal avlaste dagens smie. Plassering av disse jobbes det med. Videre er det avholdt møte med ordfører, varaordfører og administrasjonen når det gjelder bruksendring av bryggerhusloftet som er tenkt skal romme Sverre Mysens sportssamling. Her har vi møtt på uventete utfordringer som det arbeides med før vi kan igangsette arbeider. Husflidslaget ønsker å ta i bruk større del av låvens 2. etasje, og en gruppe er nedsatt for å se på mulighetene. Det arbeides også med flere permanente utstillinger både i hovedhus og bryggerhus, men vi røper ennå ikke hva. Etter en rask avgjørelse av rådmannen, fikk vi flyttet kommunevåpenet til gamle Nøtterøy kommune, ankeret som sto på Tinghaug, til parken på Fagertun. Drømmen vil være om vi klarer å endre ruten til barnetoget 17. mai så den kan avslutte i parken.

Follow Einar Hay-Hansson:

f. 1978. Med interesse for historie og utrustet med EDB-maskin, digitaliserer jeg Nøtterøy historielag. Send en mail hvis du lurer på noe web@notteroyhistorielag.no

Latest posts from

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.